Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BETONÓW I ZAPRAW

(Ar-Gips Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinku)

obowiązujące od 01.12.2021 r.

I Przedmiot warunków, wstęp.

Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży jest określenie podstawowych zasad realizacji umów/zamówień na dostawę betonu towarowego oraz produktów pochodnych przez Dostawcę betonu Ar-Gips Sp. z o.o. producenta betonu towarowego, adres: Pilska 16, 78-400 Szczecinek, KRS 0000150674, REGON 330578798, NIP 6731596039.

II Dostawa i odbiór

 1. Zamówienie powinno być dokonane wyłącznie pisemnie z podaniem ilości i rodzaju betonu, ewentualnych dodatków chemicznych, tempa odbioru oraz parametrów pompy do betonu. Za treść zamówienia ponosi odpowiedzialność Zamawiający. Wymagane jest minimum 24-godzinne wyprzedzenie zamówienia przyjęte do godziny 10.00 dnia poprzedzającego realizację, przy składaniu zamówienia do 50 m3, powyżej 50 m3 48-godzinne. Wydanie zamówionego betonu następuje w miejscu wskazanym w zamówieniu. Jeśli na życzenie Zamawiającego miejsce dostawy ma ulec zmianie, to ponosi on wszelkie powstałe w związku z tym koszty.
 2. Niedotrzymanie przez Dostawcę uzgodnionych terminów dostawy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z powodu zwłoki w dostawie, tylko pod warunkiem, że wyznaczył on Dostawcy na piśmie dodatkowy termin realizacji, z zagrożeniem odstąpienia od umowy, jeśli ten termin nie zostanie dotrzymany.
 3. W wypadku wystąpienia niezawinionych przez Dostawcę okoliczności utrudniających lub opóźniających wykonanie zamówienia, jest on uprawniony do poinformowania o tym Zamawiającego oraz przedstawienia nowego terminu dostawy.
 4. Niezawinione przez Dostawcę okoliczności uniemożliwiające dostawę w terminie przewidzianym w zamówieniu nie uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od umowy w całości lub jej części, jeżeli Dostawca Zamawiającemu wskaże najbliższy, możliwy sposób dostawy, a Zamawiający niezwłocznie się tej zmianie dostawy nie sprzeciwi. Okolicznościami niezawinionymi przez Dostawcę są w szczególności: decyzje władz uniemożliwiające całkowicie lub częściowo realizację umowy, zakłócenia produkcji spowodowane działaniem siły wyższej, takie jak strajk o zasięgu ogólnym, zakłócenia z powodu zmiany dotychczasowych stosunków politycznych i gospodarczych, opóźnienia w transporcie w wyniku zakłóceń komunikacyjnych, których Dostawca nie mógł przewidzieć, ani im zapobiec, braki surowców powstałe z wyłącznej winy dostawców surowców, przerw w dostawach energii, czy, epidemie i inne podobne w skutkach zdarzenia, skutki jakie wywołują w/w okoliczności, wprowadzenie przez władze publiczne zakazu poruszania się, blokady, wprowadzenie natychmiast wykonalnych środków skutkujące brakiem możliwości swobodnego poruszania się, czy prowadzenia działalności.
 5. Zamawiający odpowiada za wskazanie Dostawcy właściwych i pełnych danych zamówienia.
 6. Droga dojazdowa na budowę musi być utwardzona oraz umożliwiać dojazd betonomieszarek do miejsca rozładunku, a także bezpieczne rozstawienie pompy do betonu. Dostawca zastrzega odstąpienie od umowy w przypadku niespełnienia przez Zamawiającego powyższego warunku. Zamawiający zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych zezwoleń na przejazd, jeśli pojazdy Dostawcy będą musiały poruszać się po drogach o dopuszczalnym obciążeniu mniejszym niż całkowita masa pojazdu. W razie niespełnienia tego warunku Zamawiający odpowiada za wszelkie wynikłe z tego szkody.
 7. Rozładowanie pojazdu z betonem musi nastąpić niezwłocznie po jego przybyciu na umówione miejsce dostawy, przeprowadzone szybko i w sposób niezagrażający pojazdowi max. do 2 godzin. Osoba podpisująca dowód dostawy ze strony Zamawiającego jest uznawana za upoważnioną przez niego wobec Dostawcy do odbioru i potwierdzenia zgodności dostawy z zamówieniem (ilości, jakości, rodzaju).
 8. W razie odmowy przyjęcia, niewłaściwego lub spóźnionego przyjęcia dostawy Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia Dostawcy, oprócz umówionej ceny, również odszkodowania.

III Przeniesienie ryzyka

 1. Z chwilą wydania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, przez co rozumie się również odbiór własnym transportem Zamawiającego, przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z przedmiotem zamówienia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

IV Odpowiedzialność

 1. Dostawca zapewnia, że betony przez niego oferowane są produkowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami.
 2. Dostawca wyjaśnia, że samowolne zmiany w mieszance betonowej, w tym poprzez dolanie wody, domieszek lub zmieszanie betonu Dostawcy z betonem innych dostawców powoduje przejście korzyści i ciężarów związanych z przedmiotem zamówienia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia na Zamawiającego. W przypadku dokonania przez Zamawiającego samowolnych zmian w mieszance betonowej, o których mowa w zdaniu powyżej, traci on roszczenia jakie przysługują mu względem Dostawcy.
 3. Zgłoszone ustnie lub telefonicznie wady towaru należy bezzwłocznie potwierdzić pisemnie lub e-mail: betonownia@argips.pl.
 4. Osobami upoważnionym do przyjmowania reklamacji jest wyłącznie kierownictwo zakładu produkcyjnego Dostawcy.

V Postępowanie reklamacyjne

 1. Wady jawne, a zwłaszcza ilościowe, gatunkowe należy reklamować natychmiast przy odbiorze betonu.
 2. Wady ukryte oraz ilości niedostrzegalnie inne niż zamówione Zamawiający ma prawo reklamować niezwłocznie po ich stwierdzeniu max. do 24 godzin od wbudowania towaru.
 3. Odpowiedzialność za wady jawne ustaje po podpisaniu przez Zamawiającego (bądź inną osobę ze strony Zamawiającego) dokumentu dostawy. Pobrane przez Zamawiającego próbki betonu mogą zostać uznane za dowód jakości, tylko wtedy, gdy zostały pobrane w obecności przedstawiciela dostawcy i były przechowywane w sposób zgodny z normami.
 4. Zamawiający traci prawo do roszczeń, jeżeli nie powiadomił Dostawcy o wadzie w sposób przewidziany powyżej.
 5. Z zastrzeżeniem wykonania przez Zamawiającego obowiązków określonych w podpunktach 1-3, Dostawca rozpozna jego reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. Bieg terminu do rozpoznania reklamacji ulega zawieszeniu na czas potrzebny laboratorium do wydania specjalistycznej opinii.
 6. Jeśli stopień skomplikowania reklamowanej wady nie pozwoli Dostawcy na wyjaśnienie sprawy w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym, powiadomi on o tym Zamawiającego, wskazując jednocześnie przewidywany termin rozstrzygnięcia sprawy.
 7. Zamawiający zgłaszający reklamacje, jest zobowiązany umożliwić Dostawcy, pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji, dokonanie oględzin i pobranie, co najmniej trzech reprezentatywnych próbek reklamowanej partii towaru, w terminie i miejscu ustalonym wspólnie przez Strony: jednej do badania w laboratorium Dostawcy i drugiej do ewentualnego badania rozjemczego przez niezależne akredytowane laboratorium, wybrane zgodnie przez Strony.
 8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie, zniszczenie towaru przez Zamawiającego, jeżeli miało to miejsce po wykryciu wady i zgłoszeniu reklamacji, a przed jej rozpatrzeniem.
 9. Przy wystąpieniu rozbieżności w ocenie jakości reklamowanego towaru, wiążący jest wynik badania dokonanego przez niezależne laboratorium, o którym mowa w podpunkcie 5.
 10. Koszty tego badania ponosi strona, dla której wynik badań jest bardziej niekorzystny.
 11. Dostawca odmówi rozpatrzenia reklamacji każdego innego towaru niż towar zamówiony bezpośrednio u niego.
 12. W przypadku zaistnienia wady fizycznej odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady polega wyłącznie na obowiązku wymiany towaru wadliwego na taką samą ilość towaru wolnego od wad i Zamawiający nie jest uprawniony do żądania wyrównania szkody powstałej z tego tytułu.
 13. Zgłoszenie do rozpatrzenia reklamacji, nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.
 14. Dostawca nie odpowiada za wady powstałe wskutek niewłaściwego rozładunku, składowania, przechowywania, przemieszczania i użytkowania towaru przez Zamawiającego.
 15. Dostawca ma prawo wstrzymać się wobec Zamawiającego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych.
 16. W przypadku, gdy Zamawiającym jest konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego zasad, o których mowa w podpunktach 1 – 15 nie stosuje się, o ile są sprzeczne z ogólnymi zasadami odpowiedzialności za wadę fizyczną lub prawną przewidzianymi w ustawie. W takim przypadku zastosowanie znajdą ogólne zasady odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne przewidziane w ustawie.

VI Warunki cenowe i płatności

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, jeżeli w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia, a jego realizacją uległy zmianie ceny cementu, żwiru, piasku, stawek transportowych, energii. Cena towaru zostanie wówczas proporcjonalnie zwiększona.
 2. Towar pozostaje własnością Dostawcy do całkowitej zapłaty przez Zamawiającego ceny.
 3. Zaplata za dostarczony towar następuje niezwłocznie po otrzymaniu wystawionego przez Dostawcę rachunku/faktury w terminie tam wskazanym.
 4. Zapłata zostaje dokonana w dniu uznania rachunku bankowego Dostawcy.
 5. Zamawiającemu nie wolno zakupionego towaru zastawić ani przywłaszczyć na zabezpieczenie roszczeń.
 6. Zamawiającemu, który dopuścił się zwłoki w zapłacie ceny za całość lub część towaru, a jego sytuacja majątkowa wskazuje, że dalsze spłaty również nie będą terminowe, Dostawca może odmówić dostarczenia dalszych partii towaru domagając się uprzedniej zapłaty dotychczasowych zobowiązań, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić.
 7. W razie opóźnienia w zapłacie nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie.
 8. Złożona reklamacja nie ma wpływu na termin oraz wysokość zapłaty.

VII Kredyt kupiecki

 1. Dostawca może udzielić Zamawiającemu uprawnienia do zapłaty należności z tytułu dostawy z odroczonym terminem, tzw. kredytu kupieckiego i ustalić jego wysokość. Szczegółowe warunki przyznania, spłaty czy cofnięcia kredytu kupieckiego określają odrębne regulacje.
 2. W procesie przyznawania kredytu kupieckiego oraz w określaniu jego wysokości, Dostawca dokona weryfikacji zdolności kredytowej Zamawiającego.

VIII Miejsce wykonania zobowiązania i właściwość sądu

 1. Miejscem wykonania zobowiązania jest węzeł betoniarski, w którym złożone zostało zamówienie. Miejscem wykonania płatności jest siedziba Dostawcy, to jest Ar-Gips Sp. z o.o. producenta betonu towarowego w Szczecinku, adres: Pilska 16, 78-400 Szczecinek.
 2. Wszelkie wynikłe między Stronami spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej, zaś w przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy. W przypadku sporu z Zamawiającym, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego sądem właściwym będzie sąd ustalony według zasad ogólnych.

IX Ochrona danych osobowych

 1. Dostawca, Ar-Gips Sp. z o.o. producenta betonu towarowego w Szczecinku jest Administratorem Danych Osobowych Zamawiającego. Z Dostawcą można skontaktować pisemnie na adres: Pilska 16, 78-400 Szczecinek. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO).
 1. Dane osobowe Zmawiającego Dostawca przetwarza celu:
  1. zawarcia, wykonania i na podstawie zawartej umowy sprzedaży betonu i zapraw (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO );
  2. w celach marketingu bezpośredniego, co stanowi prawnie uzasadnione interesy Dostawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Dostawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: kancelarie prawne, firmy windykacyjne i detektywistyczne, wywiadownie gospodarcze, inne spółki z grupy kapitałowej Dostawcy.
  5. Dane Zamawiającego nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
  6. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzane są przez czas jej trwania oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  7. Podanie przez Zamawiającego danych osobowych w celu zawarcia umowy jest warunkiem jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający nie poda swoich danych Dostawca może odmówić zawarcia umowy/przedstawienia oferty. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi Dostawcy informowanie Zamawiającego o bieżącej ofercie w przyszłości.
  8. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  9. Zmawiający ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

X Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia lub przyjęcie oferty Dostawcy oznacza jednocześnie przyjęcie przez Zamawiającego treści niniejszych Ogólnych Warunków. Zasady niniejsze stanowią integralną częścią umowy zawartej pomiędzy Stronami. Złożenie zamówienia lub przyjęcie oferty Dostawcy oznacza jednocześnie przyjęcie przez Zamawiającego nie będącego konsumentem zasad postępowania wyrażonych w niniejszych zasadach ogólnych. Odstąpienie od Zamówienia (umowy), rozwiązanie, jak i jego wypowiedzenie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Strony postanawiają, że w przypadku braku zawarcia pisemnej umowy wystawienie i nie odesłanie bez księgowania faktury VAT w terminie jej płatności stanowi potwierdzenie zawarcia umowy zgodnie z ilościami i cenami określonych w fakturze, na zasadach wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków – nie dotyczy konsumentów.

 

Man

Najczęściej zadawane pytania

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą najczęściej zadawanych pytań.

Dowiedz się więcej
PDF

Certyfikaty

Deklaracje, atesty i certyfikaty dostępne są w formacie PDF.

Dowiedz się więcej